Πεντηκοστή: Η επαγγελία για κάθε Χριστιανό

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την ανάστασή Του, έμεινε με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες, λέγων προς αυτούς τα περί της βασιλείας του Θεού. Μετά την περίοδο αυτή και λίγο πριν την ανάληψή Του, τους «παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ’ εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας.» Πράξ. α'4-6. Το βάπτισμα «εν Πνεύματι Αγίω» είναι η επαγγελία του ουράνιου πατέρα. Επαγγελία, σημαίνει υπόσχεση. Αυτή η υπόσχεση του ουράνιου πατέρα, ισχύει ακόμη και σήμερα για κάθε πιστό που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και έχει αναγεννηθεί.

Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τους είπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ. Και τότε, αφού ο Ίδιος ανελήφθη, οι μαθητές ανέβηκαν στο ανώγειο και περίμεναν στην προσευχή να έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο.

Στην ομάδα αυτή που αποτελείτο από εκατόν είκοσι άτομα ήταν μαζί και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού.

Πράγματι, μετά δέκα ημέρες, «ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμνα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.» Πράξεις β' 1-4

Οι προσευχόμενοι στο ανώγειο, έλαβαν την επαγγελία του Πατρός, βεβαιώθηκαν ότι ο Ιησούς Χριστός έφθασε στον ουρανό και «εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.» Μάρκ. ις' 19

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ξένος ήμην και με εφιλοξενήσατε

Είναι αλήθεια ότι σε κάθε περίσταση της κοινωνικής ή της ατομικής ζωής παρέχεται αντίστοιχα η δυνατότητα είτε στην κοινωνία ευρύτερα είτε στον καθένα μας ξεχωριστά να αναδείξουμε την πνευματική και ψυχική μας κατάρτιση και καλλιέργεια. 

Η προσφυγική κρίση που έπληξε πρωτίστως τη Συρία, αλλά και το Αφγανιστάν, και της οποίας η χώρα μας έγινε σε μεγάλο βαθμό αποδέκτης, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να φανερώσουμε την αλληλεγγύη που οφείλουμε τόσο ως άνθρωποι και πολύ περισσότερο ως χριστιανοί.

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι, ως γνωστόν, ένας παραδοσιακά φιλόξενος και ζεστός λαός, διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένα άτομα ή και κοινωνικές ομάδες από μια απλά παθητική στάση και αδιαφορία απέναντι στους πρόσφυγες, έως και την εκδήλωση ακόμη και εχθρικών συμπεριφορών εναντίον τους, εντείνοντας έτσι τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ο Θεός όμως, Θεός όλων των εθνών καθώς είναι, φανερώνει μέσα από το λόγο του όχι μόνο την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά και την ειδική μέριμνα και πρόνοιά του για τους ξένους λέγοντας από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη : 

«Ξένον δε θέλεις κακοποιήσει ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι σεις γνωρίζετε την ψυχή του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου» (Έξοδος κβ΄21-κγ΄9).

«Και εάν τις ξένος παροική μετά σου εν τη γη υμών, δεν θέλετε θλίψει αυτόν’ o ξένος ο παροικών με σας, θέλει είσθαι εις εσάς ως ο αυτόχθων, και θέλεις αγαπά αυτόν ως σεαυτόν’ διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου.  Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.  (Λευιτικόν ιθ΄33-34). 

«Ο Θεός …. αγαπών τον ξένον δίδων εις αυτόν τροφήν και ενδύματα.  Αγαπάτε λοιπόν τον ξένον διότι σεις εστάθητε ξένοι εν τη γη της Αιγύπτου» (Δευτερονόμιον ι΄18-19).

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο Λόγος σου με εζωοποίησεν.

"Tώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην." Κορινθίους Α 13:12
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates