Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα

Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν (Εκκλησιαστής γ΄1).

Θα διανύσουμε φέτος, αν θέλει ο Θεός, το δισχιολοστό δεκατοπέμπτο έτος από τη γέννηση του Χριστού, το Υιού του Θεού ως ανθρώπου αφού «Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού όστις εγεννήθη υπό γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον» (Γαλάτες δ΄4) και «εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ο Θεός ελάλησε προς ημάς δια του Υιού τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνας» (Εβραίους α΄2). 

Πραγματικά αυτός που έφτιαξε το χρόνο μπήκε για λίγο μέσα στο χρόνο για να εκτελέσει το θαυμαστό του έργο.  «Πνεύμα Κυρίου είναι επ΄εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν». 

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Χριστού-γεννα

Η νύχτα είναι γλυκιά, σιωπηλή.  Η Βηθλεέμ της Ιουδαίας κοιμάται.  Ο ουράνιος κόσμος αγρυπνεί.  Μαζί του και κάποιοι ποιμένες φυλάγοντας τα πρόβατά τους.  Και ξαφνικά άγγελος Κυρίου τους αναγγέλει το γεγονός της μεγάλης χαράς: « Σήμερα γεννήθηκε σε σας στην πόλη του Δαβίδ Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος.  Πλήθος ουράνιας στρατιάς συμμαρτυρεί:   «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία».

Οι απλοί βοσκοί θα το πιστέψουν, θα τρέξουν και θα δουν τη Μαριάμ, τον Ιωσήφ και το βρέφος να κείτεται σπαργανωμένο στη φάτνη.  Δε θα διστάσουν, θα το προσκυνήσουν.

Και οι σοφοί μάγοι της ανατολής θα το πιστέψουν.  Θα δουν το άστρο του, θα το ακολουθήσουν, θα έρθουν και θα τον προσκυνήσουν.  Θα του δώσουν δώρα.  Είναι Βασιλιάς, Θαυμαστός Σύμβουλος, Άρχων Ειρήνης, Θεός Ισχυρός, Πατέρας στο αιώνιο μέλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φθορά και Αφθαρσία

Ζούμε σε έναν κόσμο φθαρτό, που καθημερινά υπόκειται σε φθορά.  Στο αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου τίποτε δεν μπορεί να διατηρηθεί άφθαρτο και ακέραιο.  Υλικά πράγματα, άψυχα αντικείμενα, έμψυχα όντα, ο φυσικός κόσμος, η γη και το σύμπαν ολόκληρο υπόκεινται σ΄αυτήν την αναπόφευκτη διαδικασία.  Ακόμη και αυτή η κορωνίδα της δημιουργίας του Θεού, ο άνθρωπος,  δεν δύναται  να εκφύγει απ΄αυτή τη νομοτέλεια:  «Ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται» (Β΄ Κορινθίους δ 16).

 

Ο εσωτερικός όμως, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, που επιζητεί δόξα και τιμή και αφθαρσία,  δηλαδή ζωή αιώνια, την οποία έφερε στο φως ο Ιησούς Χριστός δια του ευαγγελίου, αυτός καθ΄εκάστην  ημέρα ανανεούται, όταν μένει στη χάρη του και  τον αγαπάει με αγάπη άφθαρτη. «Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρσία». (Εφεσίους στ΄4).

Για να ενδυθεί το φθαρτό και θνητό και ανθρώπινο σώμα την αφθαρσία και την αθανασία, για να κληρονομήσει την άφθαρτη και αμάραντη κληρονομία που έχει φυλαγμένη ο Θεός στους ουρανούς γι΄αυτούς που τον αγαπάνε θα πρέπει να παραμείνει ηθικά άφθαρτος και ακέραιος.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

"Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν·

το δε ποθούμενον, όταν έρχηται, είναι δέντρον ζωής."

Παροιμίες 13:12

  

  

    

  

  

Τελευταία Media

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates