''Μακάριος συ, Ισραήλ. Τις όμοιός σου, λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, όστις είναι η ασπίς της βοηθείας σου, και η μάχαιρα της υπεροχής σου'' Δευτερονόμιον 33:29

''Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ελέγχει ο Θεός· διά τούτο μη καταφρόνει την παιδείαν του Παντοδυνάμου·''' Ιωβ 5:17

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν·'' Ψαλμός 1:1

''Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργισθή, και απολεσθήτε εκ της οδού, όταν εξαφθή ταχέως ο θυμός αυτού. Μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ' αυτόν.'' Ψαλμός 2:12

''Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία.'' Ψαλμός 32:1

'Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος.'' Ψαλμός 32:2

''Μακάριον το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός, τον οποίον εξέλεξε διά κληρονομίαν αυτού.'' Ψαλμός 33:12

''Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν.'' Ψαλμός 34:8

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδη.'' Ψαλμός 40:4

''Μακάριος ο επιβλέπων εις τον πτωχόν· εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού· μακάριος θέλει είσθαι επί της γής·'' Ψαλμός 41:1-2

''Μακάριος εκείνος, τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες, διά να κατοική εν ταις αυλαίς σου· θέλομεν χορτασθή από των αγαθών του οίκου σου, του αγίου ναού σου.'' ψαλμός 65:4

''Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου· πάντοτε θέλουσι σε αινεί.'' Ψαλμός 84:4

''Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμις είναι εν σοί· εν τη καρδία των οποίων είναι αι οδοί σου·'' Ψαλμός 84:5

''Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε.'' ψαλμός 84:12

''Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγμόν· θέλουσι περιπατεί, Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου.''' Ψαλμός 89:15

''Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον σωφρονίζεις, Κύριε, και διά του νόμου σου διδάσκεις αυτόν·'' Ψαλμός 94:12

''Μακάριοι οι φυλάττοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ.'' Ψαλμός 106:3

''Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον· εις τας εντολάς αυτού ηδύνεται σφόδρα.'' Ψαλμός 112:1

''Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ· οι περιπατούντες εν τω νόμω του Κυρίου· '' Ψαλμός 119:1

''Μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εκζητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας·'' Ψαλμός 119:2

''Καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρί του δυνατού, ούτως οι υιοί της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος, όστις εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων·''' Ψαλμός 127:4-5

''Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο περιπατών εν ταις οδοίς αυτού. Διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου· μακάριος θέλεις είσθαι, και ευτυχία εις σε.''' Ψαλμός 128:1-2

''Μακάριος ο λαός, όστις ευρίσκεται εν τοιαύτη καταστάσει μακάριος ο λαός, του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός αυτού.'' Ψαλμός 144:15

''Μακάριος εκείνος, του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ· του οποίου η ελπίς είναι επί Κύριον τον Θεόν αυτού·''' Ψαλμός 146:5

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις εύρηκε σοφίαν, και ο άνθρωπος, όστις απέκτησε σύνεσιν· Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν· και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν.'' Παροιμίες 3:13,18

''Τώρα λοιπόν ακούσατέ μου, ω τέκνα· διότι μακάριοι οι φυλάττοντες τας οδούς μου.'' Παροιμίες 8:32

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις μου ακούση, αγρυπνών καθ' ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου·'' Παροιμίες 8:34

''Ο καταφρονών τον πλησίον αυτού αμαρτάνει· ο δε ελεών τους πτωχούς είναι μακάριος.'' Παροιμίες 14:21

''Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρεί καλόν· και ο ελπίζων επί τον Κύριον είναι μακάριος.'' Παροιμίες 16:20

''Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε·'' Παροιμίες 28:14

''Όπου δεν υπάρχει όρασις, ο λαός διαφθείρεται· είναι δε μακάριος ο φυλάττων τον νόμον.'' Παροιμίες 29:18

''Και ούτω θέλει προσμείνει ο Κύριος διά να σας ελεήση, και ούτω θέλει υψωθή διά να σας οικτειρήση· διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως· μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτόν.'' Ησαϊας 30:18

''Μακάριοι σεις οι σπείροντες πλησίον παντός ύδατος,'' Ησαϊας 32:20

''Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.'' Ματθαίος 5:3

''Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή.'' Ματθαίος 5:4

''Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην.'' Ματθαίος 5:5

'Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.'' Ματθαίος 5:6

''Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή.''' Ματθαίος 5:7

''Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.'' Ματθαίος 5:8

''Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.'' Ματθαίος 5:9

''Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.'' Ματθαίος 5:10

''Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού.'' Ματθαίος 5:11

''Μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.'' Ματθαίος 11:6 Λουκάς 7:23

''Υμών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι, και τα ώτα σας, διότι ακούουσιν.'' Ματθαίος 13:16

''Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθη ο κύριος αυτού θέλει ευρεί πράττοντα ούτως.'' Ματθαίος 24:46 Λουκάς 12:43

''Μακάριοι σεις οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η βασιλεία του Θεού.'' Λουκάς 6:20

''Μακάριοι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορτασθή. Λουκάς 6:21

Μακάριοι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει.'' Λουκάς 6:21

''Μακάριοι είσθε, όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι, και όταν σας αφορίσωσι και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του άνθρώπου.'' Λουκάς 6:22

''Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε.'' Λουκάς 10:23

''Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν.'' Λουκάς 11:28

''Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας.'' Λουκάς 12:37

''Αλλ' όταν κάμνης υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς, τυφλούς, και θέλεις είσθαι μακάριος,'' Λουκάς 14:13-14

''Μακάριος όστις φάγη άρτον εν τη βασιλεία του Θεού.'' Λουκάς 14:15

''Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε εάν κάμνητε αυτά.'' Ιωάννης 13:17

''Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν.'' Ιωάννης 20:29

''Μακάριον είναι να δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη.'' Πράξεις 20:35

''Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι·'' Ρωμάιους 4:7

"Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν." Ρωμαίους 4:8

''Μακάριος όστις δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο, το οποίον αποδέχεται.'' Ρωμαίους 14:22

''Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.'' Ιάκωβος 1:12

''Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.'' Ιάκωβος 1:25

''Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι·'' Πέτρου Α' 3:14

''Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' υμάς·'' Πέτρου Α' 4:14

''Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή·'' Αποκάλυψη 1:3

''Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν.'' Αποκάλυψη 14:13

''Μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.'' Αποκάλυψη 16:15

''Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου.'' Αποκάλυψη 19:9

''Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν·'' Αποκάλυψη 20:6

''Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.'' Αποκάλυψη 22:7

''Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.'' Αποκάλυψη 22:14

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση