Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού.

Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος.(Β' Τιμοθέου γ: 6).

Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ήμερα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν, θεωρούνται δούλοι του.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ιστ: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39).
β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς χριστός (Λουκάς κβ: 14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους (Α' Κορινθίους Ια: 23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως. (Α' Κορινθίους ια: 27-30). Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α' Κορινθίους Ια: 28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β: 47, κ: 7).
γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α. Κορινθίους ζ: 39), γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.
δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε: 14, Μάρκος στ: 13). Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.
ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12).
στ) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς, να ζητήσουν από τον ίδιον τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ: 11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθεί με Πνεύμα Άγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β: 5, 1: 44-48, Ιθ: 6, Α' Κορινθίους Ιδ: 22).
ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις Ιδ: 23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1-8, Τίτος α: 5-1 0).
Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι η Εκκλησία που γυρίζει πίσω στις ρίζες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και συνεχίζει το έργο των Αποστόλων. Κηρύττει με παρρησία τον Ιησού Χριστό, την Αγία Τριάδα, (Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο) όπως ακριβώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή σαν "ομοούσιο και αχώριστο".
Όλοι οι λειτουργοί της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, υπηρετούν τον Κύριο Ιησού Χριστό χωρίς να πληρώνονται, ακολουθώντας την εντολή Του: "Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε" (κατά Ματθαίον ι' 8)

Αναλυτικότερα...

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν είναι μία νεοφανής αίρεση, όπως μερικοί προσπαθούν να την παρουσιάζουν, αλλά είναι η εκκλησία των πρώτων αποστολικών και μεταποστολικών χρόνων. Είναι μια γνωστή εκκλησία, επίσημο δόγμα αναγνωρισμένη από το κράτος με δικαίωμα να κάνει γάμους, αφιερώσεις, βαπτίσεις, κηδείες και να δίνει βεβαιώσεις της αρμοδιότητος της εκκλησίας, για το ληξιαρχείο για τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία λέγεται Ελευθέρα, διότι δεν ανήκει σε καμιά ξένη εκκλησία ή οργάνωση, ούτε λαβαίνει οικονομική βοήθεια από κανένα. Τα μέλη της συνδράμουν από λίγο και γίνονται μεγάλα έργα με "τον οβολόν της χώρας" και τις προσφορές πλουσίων αδελφών. Αποστολική λέγεται, διότι ακολουθεί τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των αποστόλων, τα οποία ακολούθησαν οι αποστολικοί και μεταποστολικοί πατέρες μέχρι τον τέταρτο αιώνα και θριάμβευσαν μέσα σε χίλιες δυο δυσκολίες και σκληρούς διωγμούς. Λέγεται της Πεντηκοστής, διότι πιστεύει στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έλαβαν οι απόστολοι και οι εκατόν είκοσι επάνω στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ καθώς και όλοι οι χριστιανοί των πρώτων αποστολικών χρόνων.
Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν έχει καμία αίρεση , ούτε ψευδοδιδασκαλία, διότι έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο οποίο τίποτα δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί και απορρίπτει κάθε παράδοση, έθιμο και συνήθεια που δε συμφωνεί με την Καινή Διαθήκη. Δέχεται και εκτελεί τα επτά μυστήρια τα οποία είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο και τα εκτελεί, όπως γράφει η Καινή Διαθήκη και τα εκτελούσαν οι απόστολοι και αποστολικοί πατέρες.
Το βάπτισμα γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, μετανοούν από τις αμαρτίες τους και θέλουν να ζήσουν με το Χριστό. Ο Κύριος έδωσε εντολή στους αποστόλους: "Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή". (Μάρκος ιστ':15). Επίσης στο Ματθαίο γράφει: "Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς". (Ματθαίος κη':19). Κανένας δε μπορεί να βαπτισθεί, αν δεν πιστεύσει στον Ιησού Χριστό και μετανοήσει για κάθε του αμαρτία.
Το βάπτισμα "εν ύδατι" ήταν μια πολύ σοβαρή πράξη και συνοδευόταν με νηστεία και προσευχή. Νήπια και μωρά τα οποία δεν έχουν συνείδηση της πράξεως αυτής, δεν μπορούν να βαπτίζονται. Ο νηπιοβαπτισμός εισήχθη 500 χρόνια μετά Χριστό.
Ο γάμος είναι θεσμός θεϊκός και είναι αδύνατο να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Όσο μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μάτια μας, άλλο τόσο μπορούμε και να αντικαταστήσουμε και το γάμο. Ο γάμος είναι άγιος και σκοπό έχει τη δημιουργία οικογένειας και να μην είναι ο άνθρωπος μόνος.
Το διαζύγιο απαγορεύεται, παρ' εκτός λόγου πορνείας. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δε δίνει διαζύγιο και δεν παντρεύει δεύτερη φορά.
Η θεία κοινωνία είναι η ζωή κάθε πιστού χριστιανού ο οποίος θέλει να ζει μια άγια χριστιανική ζωή σύμφωνη με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η θεία κοινωνία κατά την οποία λαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και καταγγέλλουμε το θάνατό Του, ότι έγινε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας, γίνεται κάθε Κυριακή. "Και τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του άρτου" (Πράξεις κ': 7).
Όλοι εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει όχι μόνο να το πιστεύουμε σαν διδασκαλία αλλά και να λαβαίνουμε μέρος κάθε Κυριακή στη τράπεζα του Κυρίου, μετέχοντες του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Ο απόστολος Παύλος στην Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μιλάει για την θεία κοινωνία όπως την παρέλαβε από τον Κύριο.
"Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ' ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον και ευχαριστήσας έκοψε και είπε, Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων, Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αιματί μου, Τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου". (Α' Κορινθίους ια':23-26)
Ο Λουκάς στο Ευαγγέλιό του περιγράφει: "Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και είπε, Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω πιει από του γεννήματος της αμπέλου, εωσού έλθη η βασιλεία του Θεού". (Λουκάς κβ':17). Πήρε το ποτήρι με τον οίνον, έκανε προσευχή και τους είπε να διαμοιράσουν εις αλλήλους, ώστε να είναι έτοιμοι ο καθένας από το ποτήρι του να πιει όταν ο Κύριος πει: "πίετε εξ αυτού πάντες".
Όταν διαμοίρασαν τον οίνον ο Κύριος άρχισε να κάνει την θεία κοινωνία. "Και λαβών τον άρτον, ευχαριστήσας έκοψε, και έδωκεν εις αυτούς, λέγων, Τούτο είναι το σώμα μου, το υπέρ υμών διδόμενον, τούτο κάμνετε εις την ιδικήν μου ανάμνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγων, Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον." (Λουκάς κβ':19-21). Έτσι η θεία κοινωνία γίνεται τράπεζα αγάπης. Όλοι μαζί τρώμε τον άρτον που είναι το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όλοι μαζί πίνουμε τον οίνον που είναι το αίμα Του. Δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού να καθόμαστε στη σειρά για να πιούμε λίγο οίνο με ένα ψίχουλο άρτο ή να τρώμε μια όστια, ή ακόμη να περιφέρουμε το ποτήρι από στόμα σε στόμα για να κοινωνήσουμε όλοι. Όλοι μαζί τρώμε το σώμα του Κυρίου και όλοι μαζί πίνουμε το αίμα Του.

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση