Το Άλας: Ματθαίος 5:13 / Μάρκος 9:49-50 / Λουκάς 14:34-35

Ο Λύχνος: Ματθαίος 5:14-16 / Μάρκος 4:21-22 / Λουκάς 8:16-17

Το Σπίτι πάνω στην άμμο: Ματθαίος 7:24-27 / Λουκάς 6:46-49

Νέο μπάλωμα σε παλιό ιμάτιο: Ματθαίος 9:16 / Μάρκος 2:21 / Λουκάς 5:36

Νέος οίνος σε παλιό ασκί: Ματθαίος 9:17 / Μάρκος 2:22 / Λουκάς 5:37-39

Ο σπορέας: Ματθαίος 13:1-9, 18-23 / Μάρκος 4:1-20 / Λουκάς 8:4-15

Τα Ζιζάνια: Ματθαίος 13:24-30, 36-43

Κόκκος σινάπεως: Ματθαίος 13:31-32 / Μάρκος 4:30-32 / Λουκάς 13:10-19

Το προζύμι: Ματθαίος 13:33 / Λουκάς 13:20-21

Ο κρυμμένος θησαυρός: Ματθαίος 13:44

Το πολύτιμο μαργαριτάρι: Ματθαίος 13:45-46

Το δίχτυ: Ματθαίος 13:47-50

Το χαμένο πρόβατο: Ματθαίος 18:12-14 / Λουκάς 15:3-7

Ο χρεοφειλέτης δούλος: Ματθαίος 18:23-35

Οι μισθωτοί εργάτες: Ματθαίος 20:1-16

Οι δυο γιοι: Ματθαίος 21:28-31

Οι κακοί γεωργοί: Ματθαίος 21:33-41 / Μάρκος 12:1-9 / Λουκάς 20:9-16

Ο μη έχων ένδυμα γάμου: Ματθαίος 22:1-14

Η συκιά: Ματθαίος 24:32-35 / Μάρκος 13:28 / Λουκάς 21:29-33

Οι δέκα παρθένες: Ματθαίος 25:1-12

Τα τάλαντα - οι μνες: Ματθαίος 25:14-30 / Λουκάς 19:11-27

Διαχωρισμός προβάτων και εριφίων: Ματθαίος 25:31-46

Ο σπόρος και ο θερισμός: Μάρκος 4:26-29

Ο δανειστής και οι δυο χρεοφειλέτες: Λουκάς 7:40-43

Ο καλός Σαμαρείτης: Λουκάς 10:30-37

Φίλος το μεσονύκτιο: Λουκάς 11:5-8

Ο άφρονας πλούσιος: Λουκάς 12:16-21

Οι άγρυπνοι δούλοι: Λουκάς 12:35-40

Ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος: Λουκάς 12:42-48

Η άκαρπη συκιά: Λουκάς 13:6-9

Όταν ο οικοδεσπότης κλείσει τη θύρα: Λουκάς 13:23-30

Πρώτη θέση στους γάμους: Λουκάς 14:7-11

Ο δείπνος και οι απρόθυμοι επισκέπτες: Λουκάς 14:16-24

Υπολογισμός κόστους οικοδομής: Λουκάς 14:28-30

Υπολογισμός μάχης βασιλέως: Λουκάς 14:31-33

Η χαμένη δραχμή: Λουκάς 15:8-10

Ο άσωτος γιός: Λουκάς 15:11-31

Ο άδικος οικονόμος: Λουκάς 16:1-8

Ο πλούσιος και ο Λάζαρος: Λουκάς 16:19-31

Ο αφέντης και ο δούλος του: Λουκάς 17:7-10

Η χήρα και ο άδικος κριτής: Λουκάς 18:1-5

Ο τελώνης και ο φαρισαίος: Λουκάς 18:9-14

Ο καλός ποιμένας: Ιωάννης 10:1-6

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση