Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς·

αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου·

γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·

τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον·

και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών,

καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς·

και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.

Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν.

Ματθαίος 6:9-13

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση