''Και ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι, και φθάσωσι τα έτη εις τα οποία θέλεις ειπεί,
Δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά·
πριν σκοτισθή ο ήλιος και το φως και σελήνη και οι αστέρες, και επανέλθωσι τα νέφη μετά την βροχήν· οτε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουσι κλονίζεσθαι, και αι αλέθουσαι θέλουσι παύσει· διότι ωλιγοστεύθησαν, και αι βλέπουσαι διά των θυρίδων θέλουσιν αμαυρωθή· και αι θύραι θέλουσι κλεισθή εν τη οδώ, ότε θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης, και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεσθαι εις την φωνήν του στρουθίου, και πάσαι αι θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν· ότε θέλουσι φοβείσθαι το ύψος και θέλουσι τρέμει εν τη οδώ· ότε η αμυγδαλέα θέλει ανθήσει και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος και η όρεξις θέλει εκλείψει·
διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικυκλούσι τας οδούς· πριν λυθή η αργυρά άλυσος και σπάση ο λύχνος ο χρυσούς ή συντριφθή η υδρία εν τη πηγή ή χαλάση ο τροχός εν τω φρέατι, και επιστρέψη το χώμα εις την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψη εις τον Θεόν, όστις έδωκεν αυτό.''
Εκκλησιαστής 12:1-7

πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι... : Τα γεράματα

πριν σκοτισθή ο ήλιος... : Το μυαλό

οι φύλακες της οικίας... : Τα χέρια

οι άνδρες οι ισχυροί... : Τα πόδια

αι αλέθουσαι θέλουσι παύσει... : Τα δόντια

αι βλέπουσαι διά των θυρίδων... : Τα μάτια

 

 

αι θυγατέρες του άσματος... : Οι φωνιτικές χωρδές

η αμυγδαλέα θέλει ανθήσει... : Τα μαλλιά

η αργυρά άλυσος... : Το αίμα

ο λύχνος ο χρυσούς... : Ο εγκέφαλος

η υδρία εν τη πηγή... : Η καρδιά

ο τροχός εν τω φρέατι... : Τα νεφρα

 

 

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση