Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε. Ιωάννης 6:35,48

Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Ιωάννης 8:12

Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Ιωάννης 10:7

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων·Ιωάννης 10:11

Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· Ιωάννης 11:25

Εγώ είμαιη οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού. Ιωάννης 14:6

Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου είναι ο γεωργός.Ιωάννης 15:1

Εγώ είμαιτο Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. Αποκάλυψις 1:8

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Αποκάλυψη 22:13

Εγώ είμαιη ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Αποκάλυψη 22:16

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση