Η Βίβλος είναι:

Το γάλα, για τα πνευματικά νήπια...''επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι' αυτού,'' Πέτρου Α' 2:2

Ο άρτος, για την πνευματική μας ανάπτυξη...''ούτος είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, διά να φάγη τις εξ αυτού και να μη αποθάνη.'' Ιωάννης 6:50

Το νερο που ξεδιψάει την ψυχη…''όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.'' Ιωάννης 4:14

Το μέλι, που μας γλυκαίνει από τις απογοητεύσεις της ζωής...''γλυκύτεραι υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρήθρας.'' Ψαλμός 19:10

Ο σπόρος, που έχει μέσα του και φέρνει ζωή...''Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού·'' Λουκάς 8:11

Η βροχή, που ποτίζει το σπόρο...''Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή, ο λόγος μου θέλει καταβή ως η δρόσος, ως η ψεκάς επί την χλόην και ως ο όμβρος επί τον χόρτον·'' Δευτερονόμιον 32:2

Η φωτιά, που καθαρίζει το χερσαίο χωράφι της ψυχής...''Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ; λέγει ο Κύριος·'' Ιερεμίας 23:29

Το νερό, που μας καθαρίζει από τους ρύπους της ζωής...''Και θέλω ράνει εφ' υμών καθαρόν ύδωρ και θέλετε καθαρισθή· από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει.'' Ιεζεκιήλ 36:25

Το σφυρί, που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά...''Δεν είναι ο λόγος μου [...] ως σφύρα κατασυντρίβουσα τον βράχον;''' Ιερεμίας 23:29

Ο λύχνος, που μας φωτίζει στην πνευματική μας πορεία...''Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.'' Ψαλμός 119:105

Το μαχαίρι, που αφαιρεί από μέσα μας την κακία...''ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·'' Εβραίους 4:12

Η μάχαιρα της πανοπλίας του Θεού...''και λάβετε [...] την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού,'' Εφεσίους 6:17

Ο καθρέπτης, για την πνευματική μας τακτοποίηση...''Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου […] Όστις εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.'' Ιάκωβος 1:22,25

''Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν.'' Τιμόθεος Β' 3:16-17

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση