ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Λεπρός: Ματθαίος 8:1-4 / Μάρκος 1:40-45 / Λουκάς 5:12-16

Ο δούλος του εκατόνταρχου: Ματθαίος 8:5-13 / Λουκάς 7:1-10

Η πεθερά Πέτρου: Ματθαίος 8:14-15 / Μάρκος 1:29-31 / Λουκάς 4:38-39

Δυο δαιμονιζόμενοι Γεργεσηνών: Ματθαίος 8:28-34

Παραλυτικός επί κλίνης: Ματθαίος 9:1-8 / Μάρκος 2:1-12 / Λουκάς 5:17-26

Η αιμορραγούσα: Ματθαίος 9:20-22 / Μάρκος 5:25-34 / Λουκάς 8:43-48

Δυο τυφλοί: Ματθαίος 9:27-31

Κουφός δαιμονιζόμενος: Ματθαίος 9:32-34 / Λουκάς 11:14

Άνθρωπος με ξηρά χείρα: Ματθαίος 12:9-13 / Μάρκος 3:1-5 / Λουκάς 6:6-11

Τυφλός, κουφός, δαιμονιζόμενος: Ματθαίος 12:22-23

Η θυγατέρα της Χαναναίας: Ματθαίος 15:21-28

Ο σελινιαζόμενος: Ματθαίος 17:14-23 / Μάρκος 9:14-29 / Λουκάς 9:37-45

Δυο τυφλοί στην Ιεριχώ: Ματθαίος 20:29-34

Ο υιός του βασιλικού: Ιωάννης 4:43-54

Ο παραλυτικός στη Βηθεσδά: Ιωάννης 5:1-16

Ο εκ γενετής τυφλός: Ιωάννης 9:1-37

Πνεύμα ακάθαρτο: Μάρκος 1:21-28 / Λουκάς 4:33-37

Δαιμονιζόμενος Γαδαρηνών: Μάρκος 5:1-20 / Λουκάς 8:26-39

Η θυγατέρα της Συροφοίνισσας: Μάρκος 7:24-30

Κουφός μογίλαλος: Μάρκος 7:31-37

Τυφλός στη Βηθσαϊδά: Μάρκος 8:22-26

Βαρτίμαιος ο τυφλός: Μάρκος 10:46-52 / Λουκάς 18:35-43

Η συγκίπτουσα: Λουκάς 13:10-13

Ο υδρωπικός: Λουκάς 14:1-6

Οι δέκα λεπροί: Λουκάς 17:11-19

Το αυτί του Μάλχου: Λουκάς 22:49-51

 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο υιός της χήρας στη Ναϊν: Λουκάς 7:11-17

Η θυγατέρα του Ιάειρου: Ματθαίος 9:18-26 / Μάρκος 5:21-43 / Λουκάς 8:40-56

Ο Λαζάρος: Ιωάννης 11:1-45

 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ησυχασμός των κυμάτων: Ματθαίος 8:23-27 / Μάρκος 4:35-41 / Λουκάς 8:22-25

Επί την Θάλασσα: Ματθαίος 14:22-33 / Μάρκος 6:45-52 / Ιωάννης 6:16-21

Πέντε άρτοι και Δυο ψάρια: Ματθαίος 14:15-21 / Μάρκος 6:33-44 / Λουκάς 9:10-17 / Ιωάννης 6:1-15

Επτά άρτοι και λίγα ψαράκια: Ματθαίος 15:32-38 / Μάρκος 8:1-9

 

Νόμισμα ψαριού: Ματθαίος 17:24-27

Η συκιά: Ματθαίος 21:18-22 / Μάρκος 11:12-14, 19-21

Το νερό-κρασί: Ιωάννης 2:1-11

1ο Ψάρεμα: Λουκάς 5:1-11

2ο Ψάρεμα: Ιωάννης 21:1-14

 

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση