Γένεσης                                 Αποκάλυψη

 

·  Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην  Γένεση 1:1

 

·  Και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσεν θάλασσαν Γένεση 1:10

 

·  Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύκτα Γένεση 1:5

 

·  Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους,τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέραςκαι τον φωστήρα τον μικρότερον διά να εξουσιάζη επί της νυκτός Γένεση 1:16

 

·  Διότι καθ' ην ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει Γένεση 2:17

 

·  Θέλω πληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου Γένεση 3:16

 

 

·  Κατηραμένη να ήναι η γη εξ' αιτίας σου Γένεση 3:17

 

·  Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ, διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττει αυτόν

  Γένεση 2:15

 

·  Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν Αποκάλυψη 21:1

 

·  Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον Αποκάλυψη 21:1

 

·  Διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί Αποκάλυψη 21:25

·  Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης διά να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον Αποκάλυψη 21:23

 

 

·  Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον Αποκάλυψη 21:4

 

·  Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον Αποκάλυψη 21:4

 

·  Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον Αποκάλυψη 22:3

 

·  Ιδού η σκηνή του Θεού  μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει  μετ' αυτών και αυτοί θέλουσι είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών Αποκάλυψη20:3

H Γένεση που είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς άρχισαν όλα.

Η Αποκάλυψη είναι το επιστέγασμα της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς θα τελειώσουν όλα.
 
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση